Start van het proces


In 2015 kreeg het bestuur van de wijkvereniging Westenholte, Voorst en Frankhuis (verder: de wijkvereniging) van bewoners signalen dat het Stinspark aan verval onderhevig is en het niet de uitstraling heeft die je bij een park verwacht. Dat signaal is door het bestuur opgepakt en op de burendag 2016 is door de wijkvereniging aan bewoners van Westenholte gevraagd welke ideeën, wensen en behoeften er zijn met betrekking tot het Stinspark. De resultaten hiervan zijn met vertegenwoordigers van de gemeente besproken waarbij een aantal ideeën naar voren kwamen. Omdat het Stinspark archeologische grond is, is ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (verder: RCE) bij de ontwikkeling betrokken. Wat centraal stond in alle wensen en suggesties, is dat het Stinspark een parkfunctie moest krijgen waar men kan recreëren en sporten, met een ontmoetingsfunctie en een plaats waar de historie van deze bijzondere plek  zichtbaar wordt.  Uitgangspunt in de vormgeving was “natuurlijk spelen” voor kinderen, vergroening en wateropvang.

Ontwikkeling planvorming en ontwerp: 
Op basis van voornoemde uitgangspunten is door het ontwerp- en uitvoeringsbureau “De Tuinen van Geerdink” een eerste ontwerp gemaakt voor een nieuw park waarin rekening was gehouden met de vele en verschillende gebruikerswensen (zie hiervoor de archiefpagina). De wijkbewoners vonden het een geslaagd ontwerp. De RCE gaf echter aan dat de historische context te weinig herkenbaar was in dit ontwerp.  Vanuit de inmiddels gevormde stuurgroep voor de herinrichting, met vertegenwoordigers van de RCE, de provincie  gemeente en de wijkvereniging, is toen aangedrongen op een nieuw ontwerp dat uit moest gaan van een gedegen cultuur-historische analyse en vervolgens deze context en de gebruikerswensen te integreren.

Een eigentijds park op een historische locatie
Voor dit nieuwe ontwerp werden Strootman Landschapsarchitecten en beeldend kunstenaar Paul de Kort aangetrokken als nieuwe ontwerpers. Daarmee is de gevraagde deskundigheid gewaarborgd: de directeur van het architectenbureau, Berno Strootman, is tevens Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving en Paul de Kort heeft ruime ervaring met de (landschappelijke) vormgeving van historische locaties in binnen- en buitenland. Aan hen was de uitdaging om een ontwerp te maken van een park dat voor de huidige en toekomstige generaties wijkbewoners aantrekkelijk is en waarbij de historie van de plek weer tot leven komt. In het ontwerpproces zijn uiteenlopende schetsen gemaakt wat in beginsel voldeed aan alle eisen. Tijdens het ontwerpproces bleef men getriggerd op de concentrische vorm (een gebied met verschillende schillen, zoals bij een ui) van het gebied dat ook terug is te vinden in voormalige havezate Werkeren. En deze vorm is dan ook in het ontwerp terug te vinden.