Bestuur en organisatie


Burgerparticipatie
Het initiatief voor de ontwikkeling van het Stinspark komt vanuit wijkvereniging WVF. Voor het proces van herinrichting heeft de wijkvereniging in 2019 de stichting Stinspark, van Voorst tot Verder in het leven geroepen. De stichting is zelfstandig omdat de parkaanleg niet tot de kernactiviteit van de wijkvereniging behoort, maar de verbinding met de wijkvereniging is geborgd doordat twee van de bestuursleden van de wijkvereniging ook zitting hebben in het bestuur van de stichting.

Het bestuur van de Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder bestaat uit:

  • Hiddo Wessels, voorzitter
  • Linda Bosselaar-Modderkolk, secretaris
  • Anda Counotte, penningmeester
  • Koos Bakker, algemeen lid

De leden van het stichtingsbestuur zijn onbezoldigd. De stichting heeft geen eigen bezit of middelen, anders dan subsidies en schenkingen, en zal ontbonden worden na het voltooien van de herinrichting.

Participatie 
Zoals vermeld is er een nauwe samenwerking met het bestuur van wijkvereniging WVF. De bewoners van Westenholte worden regelmatig en op verschillende manieren geïnformeerd en geraadpleegd. Met de naastgelegen basisscholen De Morgenster en Ridder Joris, en met de daar ook gevestigde buitenschoolse opvanglocaties van Domijn en Prokino is structureel overleg. Bij de uitvoering van het project wordt aan de bewoners gevraagd of zij daarin helpende handen willen bieden om de kosten van dit project zo laag mogelijk te houden. 

Stuurgroep
De herontwikkeling van het Stinspark kan niet plaatsvinden zonder nauwe samenwerking met de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Om die reden is een stuurgroep gevormd waar vertegenwoordigers van deze organisaties en van de stichting aan deelnemen. De stuurgroep heeft als taak de voortgang van het proces te bewaken en bevordert de samenwerking tussen de verschillende partijen.

ANBI

Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder heeft een ANBI keurmerk. Alle giften die u doet aan onze stichting kunnen daardoor fiscaal worden afgetrokken van de inkomsten. 

IBAN: NL 81 INGB 0009 2074 51
T.n.v. Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder
onder vermelding van: Gift aanleg Stinspark

RSIN: 8596.31.588
K.v.K: 73695866

Beleidsplan
Hier vindt u het beleidsplan van Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder. 

Stichting_Stinspark_beleidsplan.pdf

Jaarverslagen
Hieronder vindt u de jaarverslagen van Stichting Stinspark van Voorst tot Verder: 

2019

Jaarverslag 2019 .pdf

2019_StichtingStinspark_Jaarrekening.pdf

2020

2020_StichtingStinspark_Jaarrekening.pdf